SoCentral logo
Bli medlem

Morgan Andersson

Syklistenes Landsforening

Jeg er generalsekretær i Syklistenes Landsforening (SLF), interesseforening og talerør for Norges mange syklister. SLF er en nonprofit, formålsbasert organisasjon som arbeider for at flere skal velge sykkel som transportmiddel i hverdagen med alle gevinster det gir for den enkelte, lokalmiljøet og samfunnet for øvrig. Gjennom sertifiseringsordningen «Sykkelvennlig arbeidsplass» bistår vi offentlige etater og private bedrifter til å legge til rette for bærekraftig og helsefremmende mobilitet for de ansatte, og gjennom «Sykkelvennlig skole» rådgir vi skoler om hvordan de kan legge til rette for at elever velger aktiv transport til skolen. Gjennom prosjektet «Sykkelkurs for minoritetsgrupper» arrangerer vi sykkelopplæring for grupper som har behov for ferdighetstrening og trafikal opplæring. Verden og Norge urbaniseres i høy hastighet. Over 80 prosent av Norges befolkning bor i byer og tettsteder. SLF arbeider for at byene skal designes på innbyggernes premisser – med utvikling av attraktive, trygge og levende byrom og oppvekstmiljøer. Mobilitet er frihet og en rettighet – for alle grupper – uavhengig av alder og bakgrunn.