SoCentral logo
Bli medlem

Mari Andrine Holen

Trygg Læring

Trygg Læring er en nasjonal organisasjon for opplæring i gjenopprettende konfliktarbeid. Trygg Lærings tenkning og metode er egnet gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole. Det faglige innholdet er forankret i samme tenkning og praksis som Konfliktrådet. Organisasjonen står støtt i en etablert tradisjon om gjenopprettende praksis (Restorative Justice), som er et alternativ til strafferetten. Metodikken har verktøy som stimulerer utvikling av empati, samarbeidsferdigheter, evne til selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Dette er kunnskapsløftets beskrivelse av sosial kompetanse og i tråd med §9a i Opplæringsloven. Vi tilbyr både kurs og veiledning. Våre kurs gir en innføring i arbeid med å forebygge mobbing, utestenging, vold og rasisme. Deltakerne får et teoretisk og praktisk grunnlag for å bygge, vedlikeholde og gjenopprette relasjoner i hverdagen, både relasjoner elever imellom og mellom elever og voksne. Opplæringen styrker grunnlaget for arbeid med sosial og emosjonell kompetanse, samt et trygt og inkluderende læringsmiljø. Kursene tar for seg følgende hovedtema: Verkstedmetodikk og veilederrollen i dialogverksted, konfliktdempende kommunikasjon, megling og gjenopprettende konfliktarbeid. Gjennom praktiske øvelser legges det opp til høy grad av aktiv deltakelse, erfaringsdeling og felles refleksjon. Visjonen vår er å bidra til en fredskultur og et trygt, inkluderende fellesskap, der mobbing, vold og rasisme har dårlige kår!